Farlig Gods

Farlig gods er stoffer eller gjenstander som kan skade mennesker og andre levende organismer, eiendom eller miljø.

Transport av farlig gods er regulert av en rekke forskrifter, både på nasjonalt og internasjonalt nivå. De fleste er basert på FNs anbefalinger om transport av farlig gods. For de ulike transporttypene er det for eksempel IATAs regelverk om farlig gods («DGR»), Regelverket for internasjonal transport av farlig gods med jernbane («RID»), European Agreement on the International Carriage of Dangerous Goods på veg («ADR») og IMOs internasjonale transport av farlig gods til sjøs (IMDG-kode). Felles for disse er at de regulerer hvordan farlig gods skal pakkes, merkes, håndteres og transporteres.

Scanlog har kunnskap om håndtering av alle typer farlig gods, fra eksplosiver til radioaktive materialer, og lang erfaring med gjeldende krav til ulike typer transportmetoder. Mange av våre ansatte er opplært og sertifisert i håndtering og frakt av farlig gods med lufttransport i henhold til DGR, samt i håndtering av sjøtransport i henhold til IMDG-koden.

Scandinavian Logistics Partners fungerer også som tillitsmegler for M/S Sigrid – et svensk-flagget INF klasse 3 fartøy ideelt for IMO 7-laster, samt IMDG-klassifiserte varer og prosjekt-laster.

Hovedansvarlig for farlig gods:
Hovedansvarlig for farlig gods:
Ansvarlig for befraktning av M/S Sigrid:

Få Prisförslag

Kontakta oss

Få Pristilbud

Kontakt oss